Vårt arbeid

Dette er våre kjerneaktiviteter

Raftoprisen

Raftoprisen setter søkelys på menneskerettighetsbrudd og menneskerettighetsforkjempere som fortjener verdens oppmerksomhet. Med prisen ønsker vi å styrke prismottakeres innflytelse i deres menneskerettighetsarbeid, og er starten på et langsiktig samarbeid der vi kan bidra til internasjonal oppmerksomhet om saken, nødhjelp, eller samarbeidsprosjekter.

Menneskerettighetsforsvarere

Raftostiftelsen gir menneskerettighetsforsvarere støtte og bidrar til å fremme deres arbeid lokalt og internasjonalt. Kvinner er en særlig utsatt gruppe blant menneskerettighetsforsvarere. Gjennom et nettverk av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere og grasrotaktivister fra Midtøsten, Sørøst-Asia og Nord-Afrika, har vi lagt til rette for etablering av lokale prosjekter som tar for seg ulike utfordringer og trusler som kvinner spesielt er utsatt for.

Nettsidelenke

Et freds- og menneskerettighetssenter

Raftostiftelsen ett av syv nasjonale freds- og menneskerettighetssentre i Norge og tilbyr undervisning til ungdoms- og videregående skoler på Vestlandet. Vi er med i det nasjonale prosjektet DEMBRA, og gjennom vår kompetanse innen historie, didaktikk og samfunnsfag er våre undervisere en viktig ressurs for lærere på tema som demokratisk medborgerskap, bærekraft og menneskerettigheter. Les mer om vår pedagogikk og her kan du bestille undervisning.

Næringsliv og menneskerettigheter

Raftostiftelsen utfordrer myndigheter og næringsliv slik at disse etterlever sitt menneskerettighetsansvar. Gjennom regionale og internasjonale samarbeidsplattformer legger vi til rette for at næringslivet deler sine erfaringer. Vi samarbeider også med ulike utdanningsinstitusjoner om kurs og seminarer.

Aktuelle kurs og seminarer:

Aktuelle samarbeid: